Festivalsko vijeće

Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće.
Festivalsko vijeće ima 13 članova.
Festivalsko vijeće donosi program i financijski plan Festivala te prati njegovo ostvarivanje.
Članovi Festivalskoga vijeća po položaju su:
– ministar kulture, koji je ujedno predsjednik Festivalskoga vijeća, ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,
– istarski župan ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,
– gradonačelnik Pule ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,
– ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,
– ravnatelj Hrvatske radiotelevizije ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,
– predsjednik Društva hrvatskih filmskih redatelja ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,
– predsjednik Hrvatskoga društva filmskih djelatnika ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,
– predsjednik Hrvatske udruge producenata ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,
– predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival,
– pročelnik upravnog tijela Istarske županije nadležnog za poslove kulture.
Po jednoga člana Festivalskoga vijeća imenuju ministar kulture, istarski župan i gradonačelnik Pule.

Sjednicama Festivalskoga vijeća prisustvuju ravnatelj te članovi Umjetničkoga savjeta, bez prava glasa.
Ravnatelj i članovi Umjetničkoga savjeta ne mogu biti članovi Festivalskog vijeća.
Festivalsko vijeće donosi poslovnik o svojem radu.

image

Lokacije

14 festivalskih lokacija

Opširnije
predsjednica hr


Min kulture logo


GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu